Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Sanasto

Täältä löydät selitykset sivustolla esiintyville käsitteille.

A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V

Adsorptio, Pintakiinnittyminen – Kemiallinen ja fysikaalinen reaktio, jossa aine sitoutuu toisen aineen pinnalle ohueksi kerrokseksi 
Akkumuloitua – Kertyä
Allergia – Immuunijärjestelmän käynnistämä yliherkkyysreaktio, joka voi syntyä elimistön joutuessa toistuvasti kosketuksiin allergiaa aiheuttavien vierasaineiden kanssa.
Altistuminen – Altistumisella tarkoitetaan tilapäistä tai pitempiaikaista alttiiksi joutumista haitallisille tekijöille, kuten kemikaaleille
Amiini – Amiinit ovat ammoniakin (NH3) kaltaisia yhdisteitä, joissa on vetyatomin tai -atomien tilalla orgaaninen ryhmä
Ammoniakki – Pistävänhajuinen väritön kaasu
Anabolinen vaikutus – Tila, jossa elimistön energian saanti on suurempaa kuin sen kulutus. Anabolinen tila voidaan jakaa kahteen osaan: lyhytaikaiseen, joka seuraa heti aterian jälkeen sekä pitkäaikaiseen, joka on puolestaan eräs syy ylipainoon.
Annos – Annos tai määrä ainetta, jolla saadaan joku vaste tai vaikutus aikaiseksi
Anoreksia – Anoreksia on syömishäiriö, johon sairastuneilla on pakonomainen tarve laihduttaa sekä pitää yllä nälkiintymistilaa. Yleinen nuorilla tytöillä ja nuorilla naisilla.
Antibiootti – Antibiootti on mikrobien, kuten sienten, muodostama orgaaninen yhdiste, joka tuhoaa tai estää toisten mikrobien, erityisesti bakteerien, kasvun. Ensimmäinen lääketieteellisessä käytössä ollut antibiootti oli penisilliini.
Aseptinen – Tauteja, mätänemistä tai käymistä aiheuttavien mikro-organismien puuttuminen. Ns. aseptinen toiminta liittyy esimerkiksi sairaalaan ja leikkaussali hygieniaan. Pyritään toimimaan niin, etteivät pieneliöt pääse haavoihin ja aiheuta tulehduksia.
Betoni – Betoni on valmistettaessa nestemäisessä muodossa olevaa massaa, joka raaka-aineidensa kemiallisen reaktion kautta kovettuu kiinteään, kivimäiseen muotoon. Betoni on yksi tärkeimmistä ja käytetyimmistä rakennusmateriaaleista erityyppisissä rakenteissa ja rakennusosissa.
Bioakkumulaatio – Biokertyminen eli kemikaalin ominaisuus, joka saa sen kertymään ympäristöstä eliöiden eri osiin siten, että yhdisteen määrä kasvaa nopeammin kuin elimistö pystyy sitä hajottamaan.
Biokaasu – Biokaasu on kaasuseos, jota syntyy kun luonnosta saatavia uusiutuvia raaka-aineita hajotetaan mädättämällä hapettomassa tilassa.
Biokonsentraatio – Biokertyvyys (biokonsentraatio) on organismissa (esim. tietyssä kudoksessa) tai sen pinnalla olevan tietyn aineen pitoisuuden lisääntyminen, verrattuna saman aineen pitoisuuteen väliaineessa.
Biosidi – Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Biosideja ovat esimerkiksi ihon ja pintojen desinfiointiaineet, tuholaistorjunta-aineet, teollisuudessa ja teollisuustuotteissa  käytettävät säilytys- ja puunsuoja-aineet sekä alusten  kiinnittymisenestoaineet
Diabetes – Diabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, jossa veren sokeripitoisuus kohoaa liian suureksi. Tämä on seurausta haiman tuottaman insuliinin vähenemisestä tai sen tuotannon lakkaamisesta (tyyppi I) tai insuliinin käsittelyn heikkenemisestä elimistössä (tyyppi II). I-tyypin diabetes on nuoruustyypin diabetes ja II-tyypin diabetes on ylipainoisten ja vähän liikkuvien aikuisten sairaus.
Ekosysteemi – Suhteellisen yhtenäisen alueen eliöyhteisön ja elottoman ympäristön muodostama toiminnallinen kokonaisuus.
Elinkaari – Elinkaari kuvaa tuotteen, valmistusta, käyttöä, kulumista, rikkoitumista sekä lopulta käytöstä poistamista.
Elinkaariarvio – Elinkaariarviolla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ympäristövaikutusten arviointia aina raaka-aineiden hankinnasta siihen asti, kunnes tuote poistetaan käytöstä.
Emulsio – Emulsio on kahden luonnostaan toisiinsa sekoittumattoman nesteen, kuten esimerkiksi veden ja ruokaöljyn, seos.  Nesteet eivät muodosta tasalaatuista seosta luonnostaan vaan emulsio saadaan aikaan sekoittamalla aineet keskenään.
Energian kulutus – Prosessin, systeemin, yhteisön, organisaation (tai yksilön) käyttämä energian määrä
Epäorgaaninen – Sana "epäorgaaninen" tarkoittaa elotonta ja sana "orgaaninen" taas elollista. Epäorgaaniset yhdisteet tulevat pääosin ei-biologisista mineraalilähteistä, eli eivät siis pääasiassa sisällä hiiltä. Epäorgaaniset hiiltä sisältävät yhdisteet ovat lähinnä syanidisuoloja, hiilen oksideja taikka karbonaatteja.
Esikasvatus – Siementen tai taimien kasvatus sisätiloissa tai kasvihuoneessa
Estrogeenimatkija – Luontaisten estrogeenien (naishormonien) tavoin toimivat synteettiset kemialliset yhdisteet.
Fossiilinen polttoaine – Fossiiliset polttoaineet ovat polttoaineita, jotka ovat syntyneet muinaisten eliöiden fossiloituessa. Tärkeimmät fossiiliset polttoaineet ovat öljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Fossiiliset polttoaineet ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, tai hyvin hitaasti uusiutuvia, kuten noin 10 000 vuoden ajanjaksolla uusiutuva turve.
Freoni – CFC-yhdisteet eli freonit (engl. chlorine-fluorine-carbon, CFC) ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka muodostuvat kloorista, fluorista ja hiilestä. Klooratut ja/tai fluoratut hiilivedyt ovat molekyylipainoltaan pieninä yhdisteinä kaasumaisia, pidempinä ketjuina nestemäisiä tai vahamaisia ja pitkinä polymeereina muoveja, kuten teflon.Kaasumaisia CFC-yhdisteitä on käytetty kylmäkoneissa kauppanimellä freoni, josta on tullut koko ryhmän nimitys. Päätyessään stratosfääriin CFC-yhdisteet nopeuttavat otsonin hajoamista ja aiheuttavat otsonikatoa.
Glukoosi – Glukoosi eli rypälesokeri on yksi yleisimmistä sokereista
Glyfosaatti – Rikkakasvien torjuntaan käytettävä aine.
Glykoalkaloidi – Koisokasvien heimoon kuuluvien kasvien, kuten tomaatin ja perunan tuottamia luontaisia myrkkyjä.
Hajakuormitus – Hajakuormitus on luontoon tulevaa kemiallista kuormitusta, joka on lähtöisin useista eri lähteistä. Esimerkiksi maataloudesta aiheutuvaa kuormitusta kutsutaan hajakuormitukseksi, sillä siinä vesistöihin päätyy ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, useista eri lähteistä.
Hemoglobiini – Hemoglobiini eli verenpuna on rautapitoinen happea sitova proteiini. Se kuljettaa punasolujen mukana pääasiassa happea elimistössä.
Hiilidioksidi – Merkittävä kasvihuonekaasu. Hiilidioksidi toimii kasvien yhteytysreaktioiden raaka-aineena. Hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on viime aikoina kasvanut fossiilisten polttoaineiden käytön seurauksena.
Hivenaine – Elimistölle tarpeellinen alkuaine, jota elimistö tarvitsee vain vähän (< 100 mg/vrk).
Hormonit – Hormoni on elimistön kemiallinen välittäjäaine, joka kulkee erittymispaikastaan kohdesoluihin pääosin verenkierron välityksellä.
Huuhtoutuminen – Huuhtoutuminen tarkoittaa esim. ravinteiden tai kiintoaineen kulkeutumista maaperästä vesistöihin.
Hydraulinen laite – Hydrauliikka tarkoittaa tehonsiirtoa nesteen paineen ja virtaaman avulla. Hydrauliikan avulla saavutetaan suurempi tehotiheys ja parempi joustavuus kuin mekaanisen tehonsiirron avulla.
Hydrofobinen, vesipakoinen – Hydrofobinen tarkoittaa kemiassa vettä hylkivää, vesipakoista, vettä poistyöntävää. Tämä ominaisuus on tärkeä mm. tietyissä solubiologisissa prosesseissa. Esimerkkejä hydrofobisista molekyyleistä ovat alkaanit ja rasvat.
Hyperaktiivisuus – Yliaktiiviisuus
Hypotermia, vajaalämpö – Hypotermialla tarkoitetaan elimistön normaalia alhaisempaa lämpötilaa, joka on seurausta joko paleltumisesta tai lämpötilan tarkoituksellisesta alentamisesta esim. leikkausta varten. Äkillinen hypotermia syntyy kylmään veteen pudottaessa. Hitaammin kehittyvälle (tuntien, päivien tai viikkojen aikana) hypotermialle alttiita ovat esim. maastoon eksyneet vanhukset tai huonoissa asuinoloissa elävät.
Hyötykäyttö – Käyttö, hyödyntäminen, käyttöaste
Ilmastonmuutos – Ilmastonmuutos tarkoittaa ihmisen toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoisuudesta aiheutuvaa maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä.
Immuunijärjestelmä – Immuunijärjestelmä on elimistön puolustusjärjestelmä vieraita taudinaiheuttajia, esimerkiksi viruksia ja bakteereja, vastaan.
Immuunotoksisuus – Kemikaalin aiheuttama haitallinen vaikutus immuunijärjestelmään.
Jäte – Jäte on mistä tahansa toiminnasta syntyvää tarpeetonta ja sen tuottajalle hyödytöntä materiaa. Myös hukkalämpöä voidaan pitää jätteenä.
Jätehuolto – Jätehuollolla tarkoitetaan jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä sekä näiden toimintojen tarkkailua ja käsittelypaikan jälkihoitoa.
Kalkkinen hietamaatyyppi – Maaljityyppi. FAO luokituksena Calcic Regosol. Suomessa esiintyy esim. Eutric Regosol maannosta jossa on hienorakeisia lajittuneita maita, Hiesu-Hieno hieta maata.
Kalori – Käytetään ilmoittamaan, kuinka paljon energiaa syntyy elimistön polttaessa tiettyjä ruoka-aineita.
Karbamaatti hyönteismyrkyt – Tuhoeläinten torjunta-aine
Karsinogeeninen – Syöpää aiheuttava aine. Karsinogeeneja on sekä keinotekoisia, että luonnollisia.
Kasvihuonekaasut – Kasvihuonekaasut ovat kaasuja, jotka ilmakehässä ollessaan päästävät lähes kaiken auringonsäteilyn lävitseen, mutta sitovat itseensä suuren osan Maan pinnalta lähtevästä lämpösäteilystä. Tämä aiheuttaa ns. kasvihuoneilmiön.
Kasvinsuojeluaine – Laaja luokka, joka sisältää tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta-aineet, rikkakasvien torjunta-aineet, kasvunsääteet ja kasvituotteiden säilyvyyteen vaikuttavia valmisteita.
Kasviplankton – Kasviplanktonilla tarkoitetaan vedessä vapaasti keijuvia mikroskooppisen pieniä leviä.
Kestomuovi – Uudelleen muotoiltava muovi, joka pehmenee kuumennettaessa ja kovettuu jäähtyessään. Esim. polyetyleeni ja polypropeeni.
Klooratut orgaaniset hyönteismyrkyt – Klooratut orgaaniset hyönteismyrkyt kuten DDT, ovat pienimolekylaarisia ja rengasmaisia yhdisteitä, jotka vaikuttavat hermostoon. Ne lisäävät hermosoluja ympäröivien kalvojen läpäsevyyttä, mistä seuraa hermojen yliärtyvyyttä, kouristuksia ja lopulta kuolemaa. Usein niiden akuutti myrkyllisyys nisäkkäille on pieni ja hyönteisille hyvin suuri. Ne ovat kuitenkin voimakkaasti biokertyviä ja ravntoketjussa rikastuvia yhdisteitä. On mahdollista, että nämä kemikaalit aiheuttavat ihmisellä esimerkiksi syöpää tai lisääntymisongelmia. Ne saattavat myös häiritä hormonitoimintaa.
Kolesteroli – Kolesteroli on suurimmaksi osaksi maksan tuottamaa, veteen liukenematonta ja kiteistä rasva-ainetta, jota erittyy sapen mukana ohutsuoleen. Sitä imeytyy myös runsaasti ravinnosta, joten ruoasta saatavan rasvan laatu ja määrä vaikuttavat eniten veren kolesterolitasoon. Tämä aine  on välttämättömänä ihmisten ja eläinten kaikissa kudoksissa, etenkin rasvakudoksissa, maksassa, hermoissa ja munuaisissa.
Kondensaattori – Sähkötekninen laite, joka varastoi energiaa sisällään olevaan sähkökenttään.
Konsentraatio, pitoisuus – Konsentraatio eli molaarisuus on erityisesti kemiassa käytetty suure, joka ilmoittaa liuenneen aineen pitoisuuden liuoksessa, joka on yleensä neste.
Lannoite – Ravinneseos, jota lisätään viljelysmaahan sadon ja viljelykasvien kasvun parantamiseksi. Lannoittamisen tarkoituksena on palauttaa maaperään ne ravinteet, jotka poistuivat kierrosta esimerkiksi sadonkorjuun mukana. Lannoitteita on sekä orgaanisia että epäorgaanisia.
Laskeuma – Ilmakehässä kulkeutuneiden partikkeleiden laskeutuminen maanpinnalle.
Levä – Merissä, makeissa vesissä ja kosteassa maassa eläviä, usein yhteyttäviä yksi- tai monisoluisia eliöitä. Levä-sana viittaa lähinnä tietynlaiseen elintapaan ja ulkoisiin piirteisiin, eikä esimerkiksi yhtenäiseen kehityshistoriaan.
Lipofiilinen , rasvahakuinen
Lykopeeni – Tomaattien punainen väriaine
Lämpökäsittely – Lämpökäsittely
Masennus – Masennus on melko yleinen mielialahäiriöiden ryhmään kuuluva psyykkinen sairaus.
Melu – Epämiellyttäväksi tai häiritseväksi koettu ääni, tai ääni joka muuten vaarantaa terveyden tai on hyvinvoinnille haitallista.
Metaani – Hiilidioksidin ohella yksi merkittävimmistä kasvihuonekaasuista. Metaania syntyy mm. eloperäisen aineksen mädäntyessä hapettomissa oloissa.
Methemoglobinemia – Tautitila, jossa veren tavallista korkeampi methemoglobiinipitoisuus haittaa happiaineenvaihduntaa. Methemoglobinemia voi saada alkunsa nitraattipitoisista elintarvikkeista tai juomavedestä.
Mineraali – Luonnossa kiinteässä muodossa esiintyvä alkuaine tai epäorgaaninen yhdiste.
Mineraalilannoite – Maaperästä kaivettavista mineraaleista valmistettava keinolannoite.
Monitorointi – Ks. seuranta
Muovi – Muovi on yleisnimitys monille polymeereistä koostuville materiaaleille. Polymeerin lisäksi muovit sisältävät yleensä lisäaineita, kuten väriaineita ja pehmittimiä.
Mutaatio – Perintötekijöissä tapahtunut pysyvä muutos
Mutageeninen – Mutaatioita aiheuttava
Muuntaja – Sähkömagneettinen laite, joka muuttaa vaihtosähkön jännitteen tai virran toiseksi samantaajuiseksi jännitteeksi tai virraksi. Monet verkkovirtaa käyttävien laitteiden virtalähteet ja erilaiset laturit sisältävät muuntajan.
Mykorritsa, sienijuuri – Sienijuuri, on kasvin juuren ja sienen muodostama kokonaisuus, josta hyötyy sekä sieni- että kasviosakas. Mykorritsan sieniosakas antaa kasville ravinteita, josta vastineeksi se saa kasvin juuristolta hiilihydraatteja.
Mykotoksiinit, homemyrkyt – Sienien/homeiden muodostamia myrkkyjä, esim. aflatoksiini
Myytävä sato – Sadosta saatava hinta vaikuttaa tuotannon kannattavuuteen
Neurotoksiini – Hermostolle myrkyllinen
Nitraatti – Typpihapon suola, tai ioni NO3-. Kasvit pystyvät hyödyntämään nitraatti-ionin typen, joten nitraattia käytetään lannoitteissa. Liiallinen ravinnosta saatava nitraatti voi aiheuttaa esim. methemoglobinemian.
Nitrifikaatio – Reaktiosarja, jossa maaperässä olevasta ammoniumtypestä syntyy nitraattityppeä
Niveltulehdus – Bakteerien aiheuttama tulehdus nivelessä, joko suoraan tai niin, että bakteerit aktivoivat elimistön puolustusmekanismeja aiheuttaen tulehduksen (reaktiinen niveltulehdus). Niveltulehduksen oireita ovat nivelten turvotus, kuumotus, punoitus ja kipu.
Orgaaniseen fosforiin perustuva hyönteismyrkky – Organofosfaatteja käytetään yleisesti hyönteismyrkkyinä. Ne ovat perinnäisiä hermomyrkkyjä, jotka estävät tehokkaasti hyönteisten asetyyli-koliiniesteraasin toimintaa.
Osteoporoosi – Osteoporoosi, eli luukato, on luustoa haurastuttava sairaus, joka altistaa mm. luunmurtumille.
Otsonikerros – 15-50 km korkeudessa sijaitseva ilmakehän osa, johon on kertynyt valtaosa ilmakehän otsonista. Otsonikerros suojaa maan pintaa UV-säteilyltä.
Painolastivesi – Painolastivesi on laivan tai muun aluksen lisäkuorma, jonka tarkoituksena on vakauttaa alusta ja saada aikaan merenkulun kannalta edullinen syvyys.Painolastivesi on useinmiten merivettä ja siihen liittyy riski vieraslajien leviämisestä. Itämerelle on painolastivesien mukana kulkeutunut 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien useita kymmeniä vieraslajeja. Tällaisia ovat muun muassa merirokko, petovesikirppu ja amerikankampamaneetti.
Parkinsonin tauti – Parantumaton hermostosairaus
Pastörointi – Toimenpide, jossa elintarvikkeesta, kuten maidosta tai oluesta, tuhotaan mikrobeja pitämällä elintarviketta jonkin aikaa korkeassa lämpötilassa (esim. 60-90 °C).
Pestisidit – Tuhoeläinten, -sienten tai rikkakasvien torjuntaan käytettävä kemiallinen valmiste
Pilssivesi – Aluksen pohjalle päässyt vesi, johon on sekoittunut esim. öljyä tms. epäpuhtauksia
Pistekuormittaja – Pistemäinen, selkeästi rajautuva päästölähde, esim. teollisuuslaitos, kalankasvattamo tai jätevedenpuhdistamo
Polyetyleeni – Polyetyleeni on yksi yksinkertaisimmista polymeereista ja käytetyimmistä muovin raaka-aineista ympäri maailmaa.
Polyetyleeni, matala tiheyksinen LDPE – Matalatiheyksistä polyetyleeniä, jota käytetään mm. muovipussien valmistuksessa.
Polymeeri – Polymeeri on molekyyli, jossa useat pienemmät molekyylit (monomeerit) ovat liittyneet toisiinsa kemiallisin sidoksin. Esimerkiksi polypropeeni on keinotekoinen polymeeri. Luonnossa esiintyviä polymeerejä ovat mm. tärkkelys ja DNA.
Polypropyleeni – Kestomuovi, jota käytetään mm. pakasterasioiden valmistuksessa.
Puoliintumisaika – Aika, jonka kuluessa tietyn aineen alkuperäisestä määrästä on hävinnyt puolet esim. radioaktiivisesti hajoamalla.
Pyretroidi hyönteismyrkyt – Luontaisesti esiintyvien pyretriinien keinotekoinen vastine. Käytetään hyönteismyrkkynä esim. kotitalouksissa (mm. Raid).
Päästö – Päästöt voidaan yleisesti ottaen jakaa ensisijaisten kohteidensa mukaan päästöihin maahan, veteen ja ilmaan.
Päästölähde – Paikka, tuote tai toiminta, josta haitallinen päästö on peräisin
Pöly – Pöly koostuu pienistä kiinteistä, hitaasti laskeutuvista ainehiukkasista, jotka leijailevat ilmassa. Huonepöly on yhdistelmä ilmakehässä leijuvaa pölyä ja asukkaista irronneita hiukkasia, kuten kuollutta ihokudosta ja erilaisia vaate- ja kangaskuituja.
Radioaktiivinen jäte – Jäte, jonka radioaktiivisuus ylittää taustasäteilyn voimakkuuden, mm. ydinvoimaloissa syntyvä jäte.
Radioaktiivisuus – Radioaktiivinen hajoaminen on tapahtuma, jossa atomiydin hajoaa vapauttaen energiaa ja muuttuu kevyemmiksi atomiytimiksi. Radioaktiivisessa hajoamisessa vapautuu ionisoivaa säteilyä, joka on hajoamisesta riippuen joko sähkömagneettista säteilyä, hiukkassäteilyä tai useimmiten molempia.
Rasvaliukoinen – Ks. lipofiilinen
Ravinteet – Epäorgaanisia aineita, joita kasvit tarvitsevat kasvuunsa, elintoimintoihinsa ja hyvinvointiinsa. Ravinteita ovat esimerkiksi typpi, fosfori, kalium ja erilaiset hivenaineet.
Ravintoketjussa rikastuva – Tarkoittaa ravintoketjun kautta tapahtuvaa haitallisten aineiden kertymistä ylempänä olevien eliöiden kudoksiin.
Referenssiyksikkö – Vertailuarvo
Rehevöityminen – Rehevöityminen tarkoittaa kasvien perustuotannon kasvua, mikä johtuu lisääntyneestä ravinteiden saatavuudesta. Ravinteiden liiallinen määrä päätyy ympäristöön mm. jätevesien, pelloilta valuvien lannoitteiden ja ilmasta tulevan laskeuman mukana
Rikkakasvien torjunta-aine – Rikkakasvien torjunta-aineilla hävitetään rikkakasvit, jotka kilpailevat vedestä, ravinnosta ja valosta hyötykasvien kanssa.
Roundup – Ks. glyfosaatti
Seuranta – Tietyn muuttujan toistuva mittaaminen ajallisten ja paikallisten vaihteluiden havaitsemiseksi
Sienimyrkky – Sieniä tappava torjunta-aine
Sisäeritteinen järjestelmä – Umpirauhasten hormonien tuotanto, eli biokemiallisten viestiaineiden tuottaminen verenkiertoon. Hormonit vaikuttavat jopa hyvinkin etäällä sijaitseviin kohdesoluihinsa. Tietyt kemialliset aineet voivat häiritä tätä solujen, kudosten ja elinten välistä tiedonsiirtoa.
Sivutuote – Sivutuote on tuote, jota ei ole tarkoituksellisesti valmistettu, mutta joka syntyy joka tapauksessa halutun tuotteen valmistuksen yhteydessä.
Steroidit – Steroidi tarkoittaa nelirenkaiseen sykliseen hiiliketjuun perustuvaa biokemiallista yhdistettä, joka liukoisuusominaisuuksiensa puolesta luetaan rasvoihin.
Taimi – Kasvin alku
Teratogeeninen – Fysikaalinen tai kemiallinen tekijä, joka aiheuttaa sikiövaurioita ja siten epämuodostumia.
Terminen prosessi – Lämpöön tai lämmön käyttöön liittyvä prosessi
TEU – Konttiliikenteen perusmittayksikkö. Yksi TEU tarkoittaa yhtä konttia, jonka kokonaistilavuus on 38 ja sisätilavuus 32 kuutiometriä.
Toksiinit – Eliöiden, kuten mikrobien, kasvien ja joidenkin kehittyneempien eliöiden tuottamia myrkkyjä. Ruoassa esiintyvät toksiinit ovat yleensä mikrobien tai kasvien itsensä muodostamia.
Toksinen, Myrkyllinen – Myrkyllisyys eli toksisuus kuvaa kemiallisten aineiden kykyä aiheuttaa elimistön toiminnan häiriöitä tai rakenteellisia vaurioita. Haitallisuus ei rajoitu vain yleisesti "myrkyiksi" miellettyihin yhdisteisiin tai ihmisen valmistamiin kemikaaleihin, vaan mikä tahansa kemiallinen aine voi aiheuttaa haittoja. Kemikaalin haitallisuus riippuu sen määrästä. Esimerkiksi hivenaineet ovat välttämättömiä ihmiselle, mutta liian suurina annoksina ne voivat olla haitallisia elimistölle.
Tulehdus – Tulehdus on elimistön tapa reagoida kudosvaurioon. Syynä tulehdukseen voi olla virus- tai bakteeri-infektion aiheuttama vaurio, mekaaninen vamma, vierasesine, erilaiset allergeenit tai elimistölle vahingolliset aineet.
Tuotantosysteemi – Tuotantosysteemi sisältää kaikki tuotteen valmistukseen liittyvät prosessit.
Tuotantosysteemin panos – Se tuotannontekijöiden (työ, pääoma, luonnonvarat) määrä, joka tarvitaan tuotoksen, esim. tuotteen, aikaansaamiseen
Tuoteketju – Tuotteen valmistusketju raaka-aineiden tuotannosta lopputuotteeseen
Tuulensuosijakasvi – Tuulipölytteinen kasvi. Esimerkiksi monet puut ja heinät, jotka vapauttavat suuren määrän siitepölyä tuulen kuljetettavaksi ovat tällaisia.
Typen kierto – Tapahtumaketju, jossa typpi muuttaa olomuotoaan bakteerien toimesta
Vastustuskyky – Eliön kyky vastustaa taudinaiheuttajia
Vesiliukoinen – Aine, joka liukenee veteen
Vitamiinit – Orgaanisia aineita, jotka ovat välttämättömiä elintoiminnoille, kasvulle ja kehitykselle
Vitamiinit – Orgaanisia aineita, jotka ovat välttämättömiä elintoiminnoille, kasvulle ja kehitykselle Vitamiinit
Sanasto Täältä löydät selitykset sivustolla esiintyville käsitteille.