Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Pārskats par projektu

ES Interreg projekts FOODWEB - Baltijas vide, pārtika un veselība: no paradumiem līdz izpratnei ir vērsts uz cilvēku izpratnes palielināšanu par saistību starp pārtiku, vidi un veselību, skaidrojot pārtikas ražošanas un patēriņa ietekmi uz vidi, it īpaši uz Baltijas jūru, un iespējām izvairīties no riskiem veselībai, ko var radīt mūsu izvēlētā pārtika.

 

Projekta mērķi: 

 

- Sekmēt izpratnes veidošanos par pārtikas un vides saistību un riska apziņu, par pamatu izmantojot tādus instrumentus kā:

  • pārtikas aprites cikla analīze,
  • piesārņojošo vielu datu bāze,
  • riska indikatori,
  • vides un ilgtspējības indikatori,
  • videi un veselībai draudzīgas pārtikas komunikācija.

Šos instrumentus projekta partneri ir izstrādājuši ar mērķi atsegt saikni starp Baltijas jūras un pārtikas   aizsardzību un mūsu reģionālās pārtikas drošumu un ilgtspējību.

 

- Patērētāju izpratnes attīstība un atbildīga patēriņa veicināšana.

 

- Reģionālās vides atbildības paaugstināšana pārtikas piedāvājuma un pieprasījuma ķēdes ietvaros, kas sniedz ieguldījumu dabas vides uzturēšanā un stāvokļa uzlabošanā.

Projektā izraudzītā visaptverošā pieeja tiks realizēta, apvienojot zināšanu ietilpīgus instrumentus un ekspertu zināšanas, atklājot izaicinājumus dzīves cikla analīzes rezultātu un minēto indikatoru ieviešanā praksē, kā arī attīstot kolektīvo zināšanu bāzi, individuālo un kopējo atbildību un labāko praksi pārtikas un vides jautājumu integrētai risināšanai. Projekta virsmērķis ir sagatavot augsni videi draudzīgas un uz risku novēršanu orientētas pārtikas statēģijas izveidei Igaunijas, Somijas un Latvijas kopīgajam pārtikas reģionam ap Baltijas jūras centrālo daļu, kas, projektam noslēdzoties, kļūs par programmas teritorijas konkurētspējas priekšrocību.

 

Uzsvars projektā tiek likts uz datu atjaunošanu, metadatu izveidi, datubāzu un modelēšanas rīku izveidi pārdomātai pārtikas izvēlei, kā arī uz zināšanu un informācijas nodošanu plašam cilvēku lokam.

 

Sasniedzamie rezultāti:

Esošās situācijas analīze un pārtiku ietekmējošo faktoru analīze, kritisko punktu, ierobežojumu un šķēršļu definēšana; datu atjaunošana, datu matricu plānošana, pieejas datu bāzēm, modelēšanas rīku izveide un procesa izvērtēšana, zināšanu pārnese un kolektīvā plānošana, rīkojot seminārus un izstādes, progresa un sasniego rezultātu analīze. Papildus – patērētāju izpratnes/ zināšanu novērtējums (ziņojums par aptaujas rezultātiem), pārtikas izvēles modelis,  sekmīgas videi un veselībai draudzīgas pārtikas komunikācijas apliecinājumu priekšlikumi, komunikācijas stratēģija, kolektīvās mācīšanās process, FOODWEB datu bāzu marketinga semināri, Facebook lapa stratēģiskām diskusijām, izstāde un progresa ziņojums.

 

Projekta vadošais partneris:

Somijas Lauksaimniecības un pārtikas institūts (MTT- Agrifood Research Finland)

 

Partneri:

  • Latvijas Universitāte
  • Somijas Vides institūts (SYKE),
  • Tartu Universitāte (Igaunija)
  • Zinātnes centrs Ahhaa (Science Centre Ahhaa, Igaunija).

 

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Centrālbaltijas Interreg IV A programma, un tas tiek realizēts laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam. 

Pārskats par projektu