Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Olelusringi hindamine

Olelusringi hindamine
Joonis: AHHAA

Olelusringi hindamine (inglise keeles Life Cycle Assessment - LCA) on meetod, mis võimaldab uurida toote või teenuse keskkonnamõju, võttes arvesse kõik protsessid alates tooraine hankimisest kuni toote kasutusest kõrvaldamiseni ("hällist hauani"). Olelusringi hindamisel tuleb lähtuda rahvusvahelisest standardist ISO 14040.

 

Olelusringi hindamiseks on vaja andmeid toote olelusringi etappide sisendite ja väljundite kohta. Sisendid on näiteks toorained, abiained ja energia. Väljundid on näiteks heitmed õhku, vette ja pinnasesse ning toode ise.

 

Olelusringi kohta kogutud andmed seotakse tootesüsteemi talitlusühikuga. Talitlusühik on koguseliselt määratletud tulem, mida kasutatakse võrdlusühikuna.

 

Miks olelusringi hindamist kasutada?

 

Toidu- ja põllumajandussektor on oluline inimtekkelise keskkonnamõju põhjustaja. Viimase kahe kümnendi jooksul on antud sektoris LCA metoodika rakendused välja arendatud, et mõõta keskkonnamõju ning planeerida arengusuundi. LCA-d peetakse parimaks abivahendiks hindamaks toidu olelusringi jätkusuutlikust ja suunata tarbijaid keskkonnasäästlikumate toidutarbimisharjumuste poole. Jätkusuutlik toidu ja joogi tootmine, müük ning tarbimine mõjutavad otseselt inimeste tervist ja heaolu.

  • Toote keskkonnamõju hindamine, sh erinevate etappide keskkonnamõju.
  • Kahe sama funktsiooni täitva toote võrdlemine.
  • Uue või olemasoleva toote arendus.
  • Toote keskkonnamõju vähendamine (nt materjalikulu ja heitmete vähendamine).
  • Toote muutmine standardile vastavaks. Näiteks ökomärgised Põhjamaade Luik ja Euroopa Liidu Lilleke põhinevad olelusringi hindamisel.
Olelusringi hindamine