Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Öko- ja mahemärgised

Siit leiad teavet Eesti kaubanduses ja teeninduses enamlevinud öko- ja mahemärgiste kohta. Vasakul menüüst saad valida huvipakkuva tooterühma ja vaadata, milliseid märgiseid nendel toodetel esineb. Siin ei ole kindlasti esindatud kõik meie kaubandusvõrgus olevad märgised, sest ökotoodete valik muutub pidevalt ning erinevaid keskkonnamärgiseid on sadu.

 

Mõistlikke oste!

 

Mis on keskkonnamärgis?

Keskkonnamärgised ja -deklaratsioonid annavad tarbijale teavet toote või teenuse soodsate keskkonnaaspektide kohta. Keskkonnamärgiste eesmärgid on:

  • edendada tooteid, mida kasutades on võimalik vähendada keskkonnamõju, võrreldes sama tooterühma muude toodetega;
  • aidata kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kõrgemale tasemele;
  • tarbijate ja tootjate keskkonnateadlikkuse tõstmine;
  • mõjutada turgu keskkonnahoidlikkuse suunas.

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) jagab keskkonnamärgised kolme tüüpi:

  • I tüüp: ökomärgised (ISO standard 14024);
  • II tüüp: isedeklareeritavad märgised (ISO standard 14021);
  • III tüüp: keskkonnateatised (ISO standard 14025).

I tüüpi ökomärgiste standardid vaadatakse üle iga 5 aasta järel.

 

Keskkonnamärgiste kohta saad rohkem infot Keskkonnaministeeriumi veebilehelt.

 

Mis on ökomärgis?

I tüüp ökomärgis on tähis, mis kinnitab toote või teenuse keskkonnasõbralikkust. Ökomärgise taotlemine on vabatahtlik, see antakse erapooletu institutsiooni poolt. Ökomärgise saamiseks peab toode või teenus vastama kehtestatud kriteeriumidele ning lähtutakse toote või teenuse olelusringi hindamisest (LCA).

 

Toote või teenuse keskkonnasõbralikkuse kohta annab tarbijale teavet sümbol tootel, toote pakendil, etiketil, tootega kaasnevates dokumentides, reklaamis või mujal. Ökomärgist kasutatakse tavaliselt tööstuskaupadel.

 

Ökomärgistamine võib olla riiklik, piirkondlik või rahvusvaheline.

 

Mis on mahemärgis?

Mahemärgis viitab sellele, et toode või selle koostisosad on mahepõllumajanduslikku päritolu. Mahemärgiseid kasutatakse tavaliselt toiduainete märgistamiseks. Erinevus ökomärgistega seisneb selles, et mahemärgise saamiseks tuleb täita mahepõllumajandusliku tootmise ja mahetöötlemise nõudeid, mitte ei lähtuta toote kogu olelusringi hindamisest.

 

Mahepõllumajandusest ja -tootmisest saad rohkem infot Maheklubi veebilehelt.

Öko- ja mahemärgised